McĀbols dizains un druka, SIA
LV40203233633
Birojs: Rīga, Klijānu iela 14, LV1013

Tālr.: 67270866
Darba laiks: 9 – 17, S. Sv. – Slēgts


Lietošanas noteikumi

24printing.lv interneta veikala lietošanas nosacījumi.

Uzmanību! Izlasiet šos nosacījumus, pirms lietojat interneta veikala 24printing.lv pakalpojumus. Ja pilnībā piekrītat šiem noteikumiem, tikai tad Jūs varat izmantot 24printing.lv pakalpojumus!

1. Pakalpojumi

24printing.lv piedāvā Lietotājam pakalpojumus, izveidot savu Lietotāja kontu, pasūtīt izvēlētās preces, sekot līdzi pasūtījuma statusam, pārvaldīt savus pasūtījumus.

2. Reģistrācija

Uzklikšķinot uz ikonas "Reģistrēties", Jūs (turpmāk tekstā "Jūs", "Lietotājs") piekrītat šiem lietošanas noteikumiem, un šī piekrišana turpmāk kalpos kā likumīgi saistoša vienošanās starp Lietotāju un SIA Tipogrāfija PREMO (24printing.lv ir SIA Tipogrāfija PREMO īpašums). 24printing.lv patur sev visas tiesības jebkurā laikā, pēc saviem ieskatiem, veikt izmaiņas šajos noteikumos bez iepriekšēja brīdinājuma. Šīs izmaiņas stājas spēkā nekavējoties pēc to publicēšanas 24print.lv interneta veikalā.

3. Lietotāja E-pasts un Parole

Piekrītot kļūt par Lietotāju, Jums ir jānorāda aktīva, Jums pieejama e-pasta adrese. Ievadot paroli, Jūs uzņematies visu atbildību par šīs paroles stiprību un konfidencialitāti.

4. 24printing.lv interneta veikala lietošanas noteikumi

4.1 Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par savu augšupielādēto attēlu, dizainu un maketu kvalitāti.

4.2 Lietotājam pieder visas tiesības uz augšupielādēto attēlu, dizainu un maketu.

4.3 Lietotājs saprot un piekrīt, ka 24printing.lv neveiks nekādus labojumus lietotāja attēlam, dizainam vai maketam.

4.4 Lietotājs neiesniegs failus, kuriem viņam nav autortiesību. Ja lietotājs nezin, vai viņam pieder autortiesības, tomēr augšupielādē failu, lietotājs uzņemos pilnu atbildību par to.

4.5 Lietotājs piekrīt tam, ka nedrīkst augšupielādēt pornogrāfiska rakstura attēlus vai arī jebkāda veida diskriminējošus attēlus.

4.6 Lietotājs piekrīt tam, ka nedrīkst augšupielādēt failus, kas kaitē datoram, piemēram, inficētus vai vīrusu saturošus.

4.7 Lietotājs iesniegs pareizu vārdu un uzvārdu, tālruņa numuru, kā arī citus datus, kas nepieciešami pasūtījuma izpildei.

4.8 Lietotājs piekrīt samaksāt par visiem interneta veikala 24printing.lv sniegtajiem pakalpojumiem.

5. Privātums

Reģistrējoties kā Lietotājs interneta veikalā 24printing.lv, Jūs piekrītat, ka reģistrācijā sniegtā informācija tiek izmantota tikai, lai nodrošinātu pakalpojumus, ko piedāvā interneta veikals 24printing.lv. 24printing.lv Jūsu sniegto informāciju izmanto, lai nodrošinātu Jūsu pasūtījumu izpildi un lai darītu Jums zināmus īpašos piedāvājumus. 24printing.lv apņemas nodrošināt Jūsu privātumu un privāto datu aizsardzību un apņemas neizpaust un nenodot Jūsu sniegto personīgo informāciju kādai no trešajām personām.

6. Pasūtījuma izpilde

6.1 Lietotājs uzdod un 24printing.lv apņemas izgatavot lielformāta un digitālās drukas produkciju saskaņā ar 24printing.lv interneta veikalā veikto pasūtījumu.

6.2 Ja darbu veikšanas procesā Lietotājs uzskata par vajadzīgu izdarīt jebkura veida labojumus vai papildinājumus darbu veikšanas apjomos, tad par to tiek sastādīta papildus vienošanās. Nekāda veida mutiskas vienošanās netiek uzskatītas par veiktā pasūtījuma sastāvdaļu.

6.3 Lietotājs sava pārstāvja personā ir atbildīgs trešo personu vai prasītāju priekšā par izdarīto pasūtījumu atbilstību LR tiesību aktu prasībām, darba saturu, formu, legalitāti, par to autortiesību ievērošanu. Izpildītājs no tā ir norobežots. Pasūtījums tiek veikts saskaņā ar elektroniski iesniegtajiem failiem, saskaņā ar Failu iesniegšanas noteikumiem. Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par iesniegtā darba saturu. 24printing.lv nepārbauda iesniegtā faila atbilstību maketam. Par pamatu tiek uzskatīta elektroniskā versija.

6.4 24printing.lv brīdina Lietotāju un Lietotājs apzinās, ka izgatavotais darbs datora monitorā vai tā krāsu paraugnovilkums faktiski neatspoguļo gatavo lielformāta vai digitālo izdruku. 24printing.lv neatbild par kļūdām darbos, kas radušās datorprogrammu kļūdainas darbības rezultātā.

6.5 Ja Lietotājs ne vēlāk kā 2 (divās) darba dienās pēc produkcijas saņemšanas nav iesniedzis pamatotu pretenziju 24printing.lv par iespiestā darba kvalitāti, tad nav tiesīgs to darīt arī turpmāk. Pamatotu pretenziju gadījumā Lietotāja pienākums ir atgriezt 24printing.lv brāķēto produkciju vismaz 75% apmērā no kopējās tirāžas vai visu produkciju, ja to tehniski iespējams izlabot. 24printing.lv pēc pušu vienošanās brāķētā produkcija ir jāizlabo vai jāpārdrukā tehniski īsākajā iespējamajā laikā vai jāsamazina darba cena adekvāti atgrieztā brāķa apjomam. Lietotājs nav tiesīgs celt pretenzijas, ja nepietiekama iespiestā darba kvalitāte radusies Lietotāja vainas dēļ, un nav tiesīgs atteikties no pasūtītā darba.

7. Maksājumu nosacījumi

Visas cenas ir norādītas Euro, bez PVN 21%. Pasūtījuma izpilde tiek uzsākta tikai pēc apmaksas veikšanas. Veicot apmaksu ar bankas pārskaitījumu, par apmaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kad nauda parādās SIA Tipogrāfija PREMO bankas kontā. Veicot apmaksu ar bankas pārskaitījumu, maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda pasūtījuma numurs. Gadījumā, ja veiktais pasūtījums netiek apmaksāts, mēs saglabāsim informāciju par šo pasūtījumu 10 dienas. Ja 10 dienu laikā pasūtījums netiek apmaksāts, tas tiks atcelts.

8. Piegāde

Visus produktus, kurus iegādājaties 24printing.lv, ir iespējams saņemt mūsu birojā, Rīgā, Klijānu ielā 14 (ieeja no D puses), kā arī izmantot maksas piegādi – kurjerpasta firmu pakalpojumus. Ja Lietotājs, izmantojot kādu no maksas piegādes veidiem, nav saņēmis savu pasūtījumu 3 darba dienu laikā no izsūtīšanas brīža, nepieciešams nosūtīt e-pasta vēstuli uz birojs(at)24printing.lv, norādot tajā pasūtījuma numuru.

9. Strīdi

Visi strīdi, kas rodas starp SIA Tipogrāfija PREMO un interneta veikala 24printing.lv Lietotājiem tiek risināti savstarpējo pārrunu ceļā. Ja strīdus neizdodas atrisināt pārrunu ceļā, tie risināmi saskaņā ar LR likumdošanu.

Interneta veikala 24printing.lv lietošanas nosacījumi ir saistoši katram tā Lietotājam. Veicot pasūtījumu, un atzīmējot, ka piekrītat Lietošanas noteikumiem, Jūs apliecināt, ka esat izlasījis tos, un piekrītat 24printing.lv lietošanas noteikumiem un nosacījumiem.

Vizītkartes makets – tas ir fails, kurš pilnībā ir sagatavots drukai, un kuram nav nepieciešamas izmaiņas tā saturā, kā arī jebkuras citas izmaiņas pirms drukas sagatavošanā.
Tas nedrīkst saturēt griešanas līnijas, un tā lapas izmēram jāsakrīt ar maketa izmēru kopā ar uzlaidēm!

1. Failu veidi vizītkartes maketa iesniegšanai.

Vizītkaršu drukai pieņemam tikai PDF un TIFF failus.

Adobe Illustrator PDF formāts teksti pārvērsti līknēs (outlines), izmantotie efekti jārasterizē (expand aperance).
Adobe Photoshop TIFF formāts Visiem slāņiem (layers) jābūt apvienotiem vienā.
Corel Draw PDF formāts Teksti pārvērsti līknēs (curves), visi efekti jārasterizē (convert to bitmap).

Saglabājot failu PDF formātā, svarīgi izvēlēties – Adobe PDF Preset – PDF/X-1a.

2. Maketa krāsu gamma.

Maketam jābūt sagatavotam CMYK vai Grayscale krāsās. Tas nedrīkst saturēt nekādus citus krāsu modeļus (piem. RGB vai PANTONE). Pretējā gadījumā, drukas iekārtas procesors, šīs krāsas modeļus nomainīs uz CMYK krāsu modeli, un drukas rezultāts neatbildīs Jūsu cerētajām krāsām.

vizitkartes krāsas

RGB attēls

RGB attēls konvertēts uz CMYK

Lai uz monitora ekrāna, redzētu pareizu maketa krāsu gammu, tam jābūt kalibrētam, kā arī jāizmanto krāsu profils CoatedFOGRA39.icc. Pretējā gadījumā var izveidoties situācija, ka Jūsu datora monitors rāda vienu krāsas toni, bet izdrukā tas būs savādāks.

Vizītkaršu maketā fonā nav ieteicams izmantot krāsu pārejas, kā arī veidot to no vienas krāsas.

Izmantojot krāsu pāreju, uz monitora ekrāna ir iespējam redzēt ,piemēram, krāsu pat ar 3 % aizpildījumu, bet izdrukājot darbu, šo krāsu nevarēs redzēt.

Aizpildot fonu ar vienu krāsas toni, var veidoties situācija, ka saņemot gatavu darbu, katra izdruka (vizītkarte) būs ar citu toni. Tas izskaidrojams ar digitālās drukas iekārtas, nespēju katru drukas loksni drukāt ar vienādu krāsu intensitāti, pie liela krāsu noklājuma.

Melnās krāsas lietošana.

Ļoti mazam tekstam un objektiem C0 M0 Y0 K100. Tekstam un nelieliem drukas objektiem C30 M30 Y30 K100. Lielākiem drukas objektiem un fonam C60 M60 Y60 K100.

3. Maketa izšķirtspēja.

Ja vizītkartes maketu veidojiet Adobe Photoshop programmā, izvēlieties 600 dpi izšķirtspēju, un saglabājiet to TIFF formātā, visiem slāņiem (layers) jābūt apvienotiem vienā. Tas ir nepieciešams, lai mazi burti un detaļas izdrukā būtu skaidri. Veidojot maketu Adobe Illustrator vai Corel Draw programmās, izvēlieties 300 dpi izšķirtspēju un saglabājiet PDF formātā.

4. Vizītkartes izmērs un pārlaides.

vizītkartes makets

Vizītkartes maketa izmērs ir jāveido ar 2mm uzlaidēm apgriešanai uz katru pusi. Ja vizītkartes gatavais izmērs ir 90x50 mm, maketam jābūt sagatavotam 94x54 mm! Fons un citi elementi, kuri saskaras ar apgriešanas līniju, ir jāpagarina līdz ar pārlaidēm. Drošības līnija - 82x42mm. Teksti, logotips un citas svarīgas detaļas, nedrīkst iziet ārpus drošības līnijas.

5. Rāmis apkārt vizītkartei.

vizītkartes rāmis

Ja vizītkartē tiek izmantots rāmis, kurš saskaras ar apgriešanas līniju, tad tas ir jāveido 8 mm biezs + 2 mm pārlaides griešanai. Tātad kopējais rāmja biezums nedrīkst būt mazāks par 10 mm. Tas ir nepieciešams, lai nejustu nobīdes, 0,5 – 1 mm griešanas procesā. Iesakām nelietot rāmjus pie apgriešanas līnijām.

6. Overprint.

Maketa objektiem - neizmantojiet Overprint.

Digitālās drukas makets – tas ir fails, kurš pilnībā ir sagatavots drukai, un kuram nav nepieciešamas izmaiņas tā saturā, kā arī jebkuras citas izmaiņas pirms drukas sagatavošanā.
Tas nedrīkst saturēt griešanas līnijas, un tā lapas izmēram jāsakrīt ar maketa izmēru kopā ar uzlaidēm!

1. Failu veidi digitālās drukas maketa iesniegšanai.

Digitālajai drukai pieņemam tikai PDF un TIFF failus.

Adobe Illustrator PDF formāts teksti pārvērsti līknēs (outlines), izmantotie efekti jārasterizē (expand aperance).
Adobe Photoshop TIFF formāts Visiem slāņiem (layers) jābūt apvienotiem vienā.
Corel Draw PDF formāts Teksti pārvērsti līknēs (curves), visi efekti jārasterizē (convert to bitmap).

Daudzlapu (multipage) dokumentiem ir jābūt ar vienādiem lapas izmēriem.

Saglabājot failu PDF formātā, svarīgi izvēlēties – Adobe PDF Preset – PDF/X-1a.

2. Maketa krāsu gamma.

Maketam jābūt sagatavotam CMYK vai Grayscale krāsās. Tas nedrīkst saturēt nekādus citus krāsu modeļus (piem. RGB vai PANTONE). Pretējā gadījumā, drukas iekārtas procesors, šīs krāsas modeļus nomainīs uz CMYK krāsu modeli, un drukas rezultāts neatbildīs Jūsu cerētajām krāsām.

digitālās drukas krāsas

RGB attēls

RGB attēls konvertēts uz CMYK

Lai uz monitora ekrāna, redzētu pareizu maketa krāsu gammu, tam jābūt kalibrētam, kā arī jāizmanto krāsu profils CoatedFOGRA39.icc. Pretējā gadījumā var izveidoties situācija, ka Jūsu datora monitors rāda vienu krāsas toni, bet izdrukā tas būs savādāks.

Digitālās drukas maketā fonā nav ieteicams izmantot krāsu pārejas, kā arī veidot to no vienas krāsas.

Izmantojot krāsu pāreju, uz monitora ekrāna ir iespējam redzēt, piemēram, krāsu pat ar 3 % aizpildījumu, bet izdrukājot darbu, šo krāsu nevarēs redzēt.

Aizpildot fonu ar vienu krāsas toni, var veidoties situācija, ka saņemot gatavu darbu, katras izdrukas kopija būs ar citu toni. Tas izskaidrojams ar digitālās drukas iekārtas, nespēju katru drukas loksni drukāt ar vienādu krāsu intensitāti, pie liela krāsu noklājuma.

Melnās krāsas lietošana.

Ļoti mazam tekstam un objektiem C0 M0 Y0 K100. Tekstam un nelieliem drukas objektiem C30 M30 Y30 K100. Lielākiem drukas objektiem un fonam C60 M60 Y60 K100.

3. Maketa izšķirtspēja.

Ja digitālās drukas maketu veidojiet Adobe Photoshop programmā, izvēlieties 600 dpi izšķirtspēju, un saglabājiet to TIFF formātā, visiem slāņiem (layers) jābūt apvienotiem vienā. Tas ir nepieciešams, lai mazi burti un detaļas, izdrukā būtu skaidri. Ja makets nesatur mazus burtus un detaļas, izvēlieties 300 dpi izšķirtspēju.

Veidojot maketu Adobe Illustrator vai Corel Draw programmās, izvēlieties 300 dpi izšķirtspēju un saglabājiet PDF formātā.

4. Digitālās drukas maketa izmērs un pārlaides.

digitālās drukas makets

Digitālās drukas maketa izmērs ir jāveido ar 2mm uzlaidēm apgriešanai uz katru pusi. Ja digitālās drukas gatavais izmērs ir 90x50 mm, maketam jābūt sagatavotam 94x54 mm! Fons un citi elementi, kuri saskaras ar apgriešanas līniju, ir jāpagarina līdz ar pārlaidēm. Drošības līnija - 82x42mm. Teksti, logotips un citas svarīgas detaļas, nedrīkst iziet ārpus drošības līnijas.

5. Rāmis apkārt digitālajai drukai.

digitālās drukas rāmis

Ja digitālajā drukas darbā tiek izmantots rāmis, kurš saskaras ar apgriešanas līniju, tad tas ir jāveido 8 mm biezs + 2 mm pārlaides griešanai. Tātad kopējais rāmja biezums nedrīkst būt mazāks par 10 mm. Tas ir nepieciešams, lai nejustu nobīdes, 0,5 – 1 mm griešanas procesā. Iesakām nelietot rāmjus pie apgriešanas līnijām.

6. Overprint.

Maketa objektiem - neizmantojiet Overprint.

Lielformāta drukas makets – tas ir fails, kurš pilnībā ir sagatavots drukai, un kuram nav nepieciešamas izmaiņas tā saturā, kā arī jebkuras citas izmaiņas pirms drukas sagatavošanā.
Tas nedrīkst saturēt griešanas līnijas, un tā lapas izmēram jāsakrīt ar maketa izmēru!

Makets, kurš sagatavots lielformāta drukai, nedrīkst saturēt uzlaides apgriešanai (Crop Marks)!!! Tās nav nepieciešamas lielformāta drukā!

1. Failu veidi lielformāta drukas maketa iesniegšanai.

Lielformāta drukai pieņemam tikai PDF un TIFF failus.

Adobe Illustrator PDF formāts teksti pārvērsti līknēs (outlines), izmantotie efekti jārasterizē (expand aperance).
Adobe Photoshop TIFF formāts Visiem slāņiem (layers) jābūt apvienotiem vienā.
Corel Draw PDF formāts Teksti pārvērsti līknēs (curves), visi efekti jārasterizē (convert to bitmap).

Saglabājot failu PDF formātā, svarīgi izvēlēties – Adobe PDF Preset – PDF/X-1a.

2. Maketa krāsu gamma.

Maketam jābūt sagatavotam CMYK vai Grayscale krāsās. Tas nedrīkst saturēt nekādus citus krāsu modeļus (piem. RGB vai PANTONE). Pretējā gadījumā, drukas iekārtas procesors, šīs krāsas modeļus nomainīs uz CMYK krāsu modeli, un drukas rezultāts neatbildīs Jūsu cerētajām krāsām.

lielformāta drukas krāsas

RGB attēls

RGB attēls konvertēts uz CMYK

Lai uz monitora ekrāna, redzētu pareizu maketa krāsu gammu, tam jābūt kalibrētam, kā arī jāizmanto krāsu profils CoatedFOGRA39.icc. Pretējā gadījumā var izveidoties situācija, ka Jūsu datora monitors rāda vienu krāsas toni, bet izdrukā tas būs savādāks.

Melnās krāsas lietošana.

Ļoti mazam tekstam un objektiem C0 M0 Y0 K100. Tekstam un nelieliem drukas objektiem C30 M30 Y30 K100. Lielākiem drukas objektiem un fonam C60 M60 Y60 K100.

3. Maketa izšķirtspēja.

Ja drukas izmērs ir līdz 10 m² – veidojiet maketu mērogā 1:1 ar rastra attēlu (bitmap) izšķirtspēju 150 dpi.

Ja drukas izmērs ir virs 10 m² – veidojiet maketu mērogā 1:10 ar rastra attēlu (bitmap) izšķirtspēju 300 dpi.

Ja lielformāta drukas maketu veidojiet Adobe Photoshop programmā, saglabājiet to TIFF formātā, visiem slāņiem (layers) jābūt apvienotiem vienā. Veidojot maketu Adobe Illustrator vai Corel Draw programmās, saglabājiet to PDF formātā.

4. Overprint.

Maketa objektiem - neizmantojiet Overprint.